Изработка на сайт
Вход
Търсене

Услуги

 

Услугите на кантората осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство, което включва:
 
 - Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 - Издаване на фактури от името на клиента;
 - Извършване на банкови разплащания и онлайн банкиране при желание на клиента;
 - Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 - Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 - Отчитане на материалните запаси и следене на складовите наличности;
 - Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 - Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента;
 - Изготвяне и подаване на ДДС декларации и други справки към НАП;
 - Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации;
 - Изготвяне и подаване на статистически отчети в НСИ;
 - ТРЗ и Личен състав;
 - Анализ на ефективността от дейността на дружеството;
 - Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет;
  - както и всякакви други услуги, свързани със счетоводството на съответната фирма.
 

Изгодни оферти за дрехи